Публікації

Показано дописи з січень, 2021

7 клас. Історія України.

Тема. Галицьке і Волинське князівства в 11- 12 століттях. Дом. завд. пар.12 ( 6- 7питання).  1. Розгляньте карту на ст. 69 і визначте де знаходились Галицьке і Волинське князівства. 2.Хто був родоначальником династії галицьких князів? 3. Коли князював Володимирко і що він зробив для князівства? 4. Коли князював Ярослав Осмомисл? Чому його так прозвали? 5. Як сформувалось Волинське князівство? 6.Коли князював Роман Мстиславіич? Подумайте над питаннями 5, 6, 7 на ст.76 і дайте відповідь на них.

5 клас. Історія України.

Тема. Практичне заняття. Виникнення  і розквіт держави Русь -Україна. Дом. завдання пар. 10  .Завдання. 1.Розглянути і проаналізувати ілюстрації параграфа. 2.З якого джерела ми дізнаємося про історію  Русі- Україии? 3. Хто такий Нестор- літописець? 4.Відповісти на питання 1-4 у кінці пар. на ст. 61. Роботи здати в наступний понеділок в школі на уроці.

9 клас. Правознавство.

 Тема. Власність неповнолітніх. Дом. завд. пар . 15.  Запитання. 1. Що таке влкасність? 2. Яке визначення власності дає Конституція України? 3. Що сказано в Цивільному кодексі України про власність? 4. Що значить користуватися, володіти і розпоряджатися певною річчю? 5. Розгляньте табл. на ст.114 і випишіть у зошит шляхи набуття власності. Подумайте : до чого ведуть незаконні шляхи набуття власності? 6. Чим знахідка відрізняється від скарбу? 7. Чому права неповнолітніх щодо власності є обмеженими?

10 клас. Історія України.

 Тема. Україна в кінці 1919 - на поч. 1920 року. Дом. завд. пар 15.  Завдання. 1. Коли більшовики втретє завоювали Україну? 2.Прокоментуйте слова Л. Троцького на ст. 84.3. Як була організована влада в Україні? Назвіть імена керівників УСРР. Поясніть : РКП (б),КП (б) У, РНК УСРР, ВУЦВК, УСРР. 4. Для чого більшовики створювили комнезами? 5.Назвіть основні риси політики  воєнного комунізму :" 6. Хто такі націонал- комуністи? 7.Коли відбувся і чим закінчився Перший  зимовий похід Армії УНР ?8. Складіть розповідь про Холодноярську республіку 9. Які ще квазідержавні утворення існували на території Наддніпрянщини? (Квазідержавні -республіки з невизначеним державним статусом, сепаратистські тощо). Ця тема розрахована на два уроки. Працюйте і хай вам щастить!

9 клас. Історія України.

 Тема. Повторити параграфи  6- 11.Готуватись до тематичного оцінювання.

7 клас. Історія України.

 Тема. Причини дроблення Русі- України. Київське, Переяслаквське та Чернігівське князівства. Дом. завд.пар. 12( 1-4). .Цю тему вивчаємо в четвер 21 січня. Завдання. 1. Які причини політичного дроблення Русі- України? 2.Знайдіть на картах в підручнику ст. 68 або в атласі на які князівства розпалась держава. 3.Знайдіть Київське, Чернігівське та Переяславське князівства.Коротко опишіть розвиток господарства та політичні події у цих князівствах.4.Що ви знаєте про поему " Слово о полку Ігоревім"? Знайдіть інформацію в інтернеті.5.Складіть хронологічну таблицю пар.12 пункти 1-4.6. Заповняйте контурні карти!

6 клас. Історія.

 Тема.Афінська та Спартанська держави. Дом. завд. пар. 30.  Запитання. 1. Розгляньте карту  у підручнику на ст.123. Знайдіть Афіни, Спарту та інші поліси. В яких областях вони знаходяться? 2. Які реформи провів Солон в Афінах? таблиця ст. 149.3. Чим уславились Пісістрат і Клісфен? 4 . Поясніть: демократія, стратеги, спартіати. 5. Як виникло місто Спарта? Хто і як здійснював  керіництво нею?

11 клас. Історія України.

 Тема. Практичне заняття" Непоправні нкаслідки  Чорнобильської трагедії".  Користуючись матеріалами підручника, інтернету та іншими матеріалами складіть розповідь про причини, навслідки і сучасний стан в зоні чорнобильського лиха.Дом. завд. пар.18.

10 клас. Історія України.

Тема. Україна в другій половині 1919 року. Дом. завд. пар.14.  Завдання. 1. Чому в Україні почав розгортатись повстанський рух? Назвіть імена очільників головних повстанських загонів. 2. Що таке Добровольча армія?В якому напрямку вона наступала? 3. Який план розробило командування Українських армій? 4.Що таке " Київська катастрофа " та які  її наслідки? 5. Хто такі махновці?Яких успіхів вони добились у боротьбі з денікінцями? 6. Поясніть: " трикутник смерті", " чотирикутник смерті"7. Якою була політика денікінців в Україні?

7 клас. Історія України.

 Тема. Правління Володимира Мономаха. Дом. завд. пар. 11.  Запитання. 1 .Звідки походить прізвище " Мономах"? Опишіть дитинство і юність князя.2. Як князь боровся з половцями? 3. За яких умов Мономах став Великим Київським князем? 4. Як він зміцнював державу? 5. Чому князя Мстислава назвали Великим? 6. Складіть хронологічну таблицю.7. Що заповідав своїм дітям Волдимир Мономах у " Повчанні дітям"? знайдіть в інтернеті.

9 клас. Історія України.

Тема. Розвиток мистецтва України в к. 18  першій пол. 19 ст. Дом. завд. пар 11 .Завдання. Заповнити таблицю " Українські композитори. Роки життя. Їхні твори.". Таку саму таблицю про українських художників, скульпторів, архітекторів,Можна підготувати повідомлення або презентації. Особлива тема " Т.Г. Шевченко -художник". Також опрацюйте питання в кінці параграфа(усно).  У середу 20 січня вивчаємо тему Практичне заняття. Повсякденне життя українського населення в першій пол. 19 ст.Орієнтовний план на стор.89. Але не обмежуйтеся цим мінімумом.Використайте матеріали пар. 2, 6. Там описане життя українців бажаю успіхів.

6 клас. Історія.

Тема. Давньогрецьке суспільство за поемами Гомера. Дом. завд. пар.28.  Завдання.1. Хто такий Гомер?.2. Про що розповідають поеми  " Іліада" та " Одіссея"?3. Про які заняття греків ми дізнаємося з поем? Проаналізуйте уривок на ст. 141.4. Поясніть слова: аристократи, аристократія, поліс, громадянин, тиран. 5. Які зміни відбулися в житті греків у 8 -7 ст. до н. е.?

8 клас. Історія України.

Тема. Українська козацька держава Військо Запорозьке. Дом. завд. пар. 18.  Завдання. 1. Знайдіть в інтернеті визначення поняття " держава." 2. Чому Українська державність базувалась на народній основі? 3. Назвіть ознаки держави( вони у підр. виділені жирним шрифтом).4. Як була організована влада у державі? схеми на ст. 122.5.Яким був адміністративний устрій? ( поділ на полки і сотні, схема на ст. 123).6. Як було організоване військо? 7.Які зміни сталися у житті населення? 8.З якими державами  підтримувались дипломатичні відносини?  Тема. Воєнно- політичні події 1654- 1657 років. Дом. завд пар. 19.( це вже урок у середу 20 січня) .Завданяя. 1.Яким було становище держави удругій пол. 1653 року? 2. Коли була заключена Кам,я нецька угода?Її умови?.3.Коли відбулась Переяславська рада і які її рішення? 4.Проаналізуйте Бе5резневі статті на ст. 133 і зробіть висновки. 5. Складіть хронологічну таблицю подій 1654- 1657 років.

11 клас .Історія України.

Тема. Соціально- еконмічне становище України в 1985- 1990 роках. Дом. завд. пар.18.  Завдання. 1. Що передбачала політика  прискорення"? У що фактично вона перетворилась? Розгляньте ілюстрації на ст.151 і знайдете відповідь.2. До яких наслідків привела антиалкогольна кампанія? 3. До чого привела кампанія боротьби з нетрудовими доходами? 4. Які економічні закони були прийняті у1987- 1988 роках і які наслідки вони мали? 5. Що таке бартерний обмін? :. Коли був прийнятий Закон " Про еконмічну самостійність " і в чому його значення? Прокоментуйте ілюстрації  на ст. 154- 156.

Історія України 5 клас.

Тема. Пам,ятки і пам,ятники історії.Дом. завд пар. 9.  Запитання. 1. Що належить до історичних пам,яток? 2. Які історичні пам,я тки зберігають історичну пам,ять? 3. Для чого створюють меморіали, пам,ятники? 4. Свідченням якої доби є " Кам,яна могила", " Кам,яні баби",козацькі хрести, Пересопницьке Євангеліє, могила царя Митридата YI Євпатора?5. Які історичні пам,ятники є в Гайсині? Про які події вони розповідають? :.Які меморіальні дошки є в Гайсині? Опишіть одну або кілька з них. 

10 клас. Історія України.

Тема. Україна в к. 1918 - першій пол. 1919 року. Дом. завд. пар.12. Завдання. 1.Що таке Директорія? За яких умов була створена Директорія УНР та хто входив до її складу? 2. Як до влади в Україні прийшла Директорія? 3.Охарактеризуйте її внутрішню політику. 4. Порівняйте Першу і Другу війни більшовицької Росії проти УНР. 5. Що таке отаманщина? Які наслідки вона мала для України? 6. В чому значення Акта Злуки  УНР і ЗУНР 22 січня 1919 року? 7. Як була організована влада в Україні під час більшовицької окупації в 1919 році? Що таке " воєнний комунізм"?                                                                                                                                                        Тема. Утворення ЗУНР. Злука УНР і ЗУНР. Дом. завд. пар.13.  Завдання. 1. За яких умов утворилася ЗУНР? 2. Що таке " Листопадовий зрив"? Яку роль у цих подіях відіграв Дмитро Вітовський? 3. Як була організована влада в ЗУНР? таблиця ст. 75. 4. Коли тривала і чим закінчилась

9 клас. Правознавство.

Тема. Цивільна правоздатність і цивільна дієздатність. Дом. завд. пар.15. . Дайте визначення понять : правоздатність, дієздатністісь, правосуб,єктність, деліктоздатність. 2. Опрацюйте таблицю на стор.112 і визначте рівні цивільної дієздатності для окремих вікових груп осіб. 3. В яких випадках дієздатність осіб може бути обмеженою? 4. В яких випадках особа може бути визнаною недієздатною?  Виконайте завдання 4 на стор. 117. 

Історія України 9 клас.

 Тема. Розвиток української літератури. Дом. завд. пар.10.  Завдаання. 1. Складіть таблицю " Українські письменнии . Роки життя.  Твори". 2. Виконайте завдання в кінці параграфа. При підготовці відповідей використайте свої знання з української літератури.

7 клас.Історія України.

 Тема.Русь- Україна за правління Ярославичів. Дом. завд. пар.10.  Заиптання. 1. Який заповіт склав Ярослав Мудрий перед смертю? Яку мету він ставив, даючи такий заповіт? 2. Розгляньте схему про престолонаслідування на ст.57. 3. Що таке тріумвірат? Скільки років тривала співпраця Ізяслава, Святослава та Всеволода ? 4. Які події відбулися у 1068 році та які їхні наслідки? 5. Що таке дуумвірат? 6. Коли державою правив Всеволод? 6. В чому полягає значення Любецького з,їзду князів? 7.Чи є зв,язок між послабленням князівської влади і посиленням набігів половців? 8. Складіть хронологічну таблицю параграфа.

9 клас. Історія України.

Тема. Культура України в к. 18-першій пол. 19 ст. Дом. завд.пар. 9. Запитання.1. Назвіть позитивні й негативні чинники розвитку української культури.2.Прокоментуйте док. на ст.72( вислів адмірала Шишкова) і зробіть висновки.. 3. Які типи шкіл існували в Україні в цей час?4. Коли були відкриті університети у Харкові і Львові? 5. Складіть таблицю " Видатні українські вчені та їхні досягнення". 

6 клас. Історія стародавнього світу.

Тема. Стародавня Греція. Дом. завд. пар.24- 27 . Запитання. 1 Розгляньте карту на стор. 123 підручника або в атласі: Де знаходиться Греція? На які частини природа розділила Грецію? Які області є в Греції? Знайдіть найбільші острови біля Греції. 2. Яким заняттям сприяла природа Греції? Скористайтеся ілюстраціями на грецьких вазах ст.124- 125.3.Які племена заселяли Грецію в давні часи? 4. Яким богам поклонялися стародавні греки? 5.Коли існувала мінойська цивілізація? Прочитайте і прокоментуйте міф про Тесея на ст. 133.6. Коли існувала ахейська цивілізація? 7. Коли відбулася Троянська війна? Якщо є можливість перегляньте фільм " Троя" .8.Заповняйте контурну карту " Стародавня Греція".

11 клас. Історія України.

Тема. Початок " перебудови"  Дом. завд. параграф 17.  Запитання. Поясніть  : колапс, перебудова, нове мислення., гласність. 2.Коли до влади в СРСР прийшов М. Горбачов? 2 Що передбачала політика перебудови? 3. Як проводилась політика гласності? 4. Чому В, В, Щербицького назвали " апостолом застою"? 5. Як відбувалося відновлення історичної правди про Голодомор 1932- 1933 років? Хто такі Омелян Пріцак, Джеймс Мейс, Р. Конквест? 6. Як можна оцінювати пропозицію В. Івашка обнародувати документи про Голодомор? 7. Прокоментуйте док. на стор.147 підручника. 8. Чому президент США Р, Рейган назвав СРСР " імперією зла"? 8. Які змінилися відносини між СРСР і США у 80- ті роки 20 ст.? Скільки років тривала " холодна війна"?

10 клас. Історія України.

 Тема. Українська держава.Дом. завд. пар. 11 .Запитання. 1. За яких умов до влади в Україні прийшов Павло Скоропадський? 2. Які державницькі документи він видав і що в них проголошувалося? 3. Охарактеризуйте внутрішню політику П. Скоропадського. Намалюйте схему органів влади в Україні. 4. Чому селяни і робітники були незадоволені політикою гетьмана? 5.Що зробив гетьман для зміцнення української армії? 6.Якою була зовнішня політика Української держави. 7.Поясніть : гетьманат, реквізиція.

8 клас. Історія України.

Тема. Національно- визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького ( 1648 1657 роки) Дом.завд. параграфи 15- 17.  Запитання.1. Назвіть причини національно- визвольної війни.2. Опрацюйте док. на ст. 102 і дайте відповідь на пит. під документом.3.Складіть хронологічну таблицю основних битв 1648 року. Проаналізуйте битви під Жовтими Водами, Корсунем  і Пилявцями по схемах на ст. 103 - 106.4. Які плани виношував Б. Хмельницький щодо подальшої долі України? 5. Випишіть у вигляді плану основні події і битви 1649 - 1652 років. 6.Коли була заключена Зборівська угода? Назвіть її основні положення.7.Коли був заключений Білоцерківський договір? Які його умови? 8.Коли відбулась битва під Батогом і які її наслідки?